Doświadczenie zebrane przez lata gwarantuje najwyższą Jakość. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Przedsiębiorstwo Geologiczno Fizjograficzne
Geoservice Masternak Sp.J.


Zobacz w czym się specjalizujemy

Dokumentacje badań podłoża gruntowego

Opinie geotechniczne

Projekty robót geologicznych

Dokumentacje geologiczno – inżynierskie

Projektowanie i wykonywanie sieci piezometrów

Kontrola poziomu zagęszczenia gruntów

Badania gruntów dla domków jednorodzinnych

Odbiory wykopów

Badania laboratoryjne gruntów oraz wody

Karty informacyjne przedsięwzięcia w podstawowym i rozszerzonym zakresie

Oceny i raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko


Zapoznaj się z Naszą ofertą

Wiercenia ręczne i mechaniczne

Wiercenia ręczne oraz mechaniczne wykonuje się w celu ustalenia profilu przewiercanych warstw, ustalenia poziomów występowania wód gruntowych oraz miąższości warstw wodonośnych, wykonania badań makroskopowych gruntu, pobrania prób gruntu i wody do badań laboratoryjnych. Wiercenia wykonuje się dwiema metodami w zależności od planowanej głębokości otworów, budowy geologicznej obszaru, warunków hydrogeologicznych oraz możliwości dotarcia w miejsce wiercenia.

Sondowania sondą dynamiczną DPL/SLVT

Sondowania sondą dynamiczną wykonuje się w celu ustalenia stopnia zagęszczenia ( Id) gruntów niespoistych. Metoda polega na określeniu oporu jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy. Liczba uderzeń obciążnika, potrzebna do zagłębienia sondy o pewną stałą głębokość jest parametrem geotechnicznym. Sondowanie i rejestracja jego wyników są wykonywane w sposób ciągły, tak by rejestrowana wartość odpowiadała głębokości pomiaru. W czasie sondowania nie pobiera się próbek gruntu.

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii wykonujemy projekty robót geologicznych, dokumentowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, opracowywanie operatów wodnoprawnych, projektowanie i wykonanie piezometrów, pobór prób wody do analiz składu chemicznego, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Kontrola zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną

Płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie płytą pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia Ev. Lekką płytą dynamiczną prowadzi się badania powierzchniowych warstw gruntu do ok. 50 cm.

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska wykonujemy wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych, raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, przeglądy ekologiczny i analizy porealizacyjne oraz operaty wodnoprawne.

Georadar

Zastosowania metody georadarowej: Badanie i monitoring wałów przeciwpowodziowych oraz innych budowli hydrologicznych, Inspekcje stanu dróg; Ciągła analiza struktury podtorza oraz nasypów kolejowych; Lokalizacja pustek i szczelin; Określenie granic litologicznych i grubości warstw. Lokalizacja zbiorników, beczek, rurociągów i sieci podziemnych (metalowych i nie metalicznych); Inwentaryzacja obszarów zurbanizowanych i poprzemysłowych (pogrzebane fundamenty), piwnice, metalowe konstrukcje; Mapowanie istniejących i historycznych składowisk odpadów; Badanie struktury stropów i murów; Lokalizacja zbrojenia, ciągów kanalizacyjnych, wentylacyjnych, ukrytego okablowania; Badanie pustek, nieciągłości; Odnajdywanie stref zawodnionych, przecieków, poziomów wodonośnych; Lokalizacja pustek, pęknięć, szczelin, rozwarstwień itp.

Skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z Nami

Zostańmy w kontakcie

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do skontaktowania się z Naszą firmą poprzez formularz kontaktowy, lub w tradycyjny sposób.


Biuro